Apokathelosis – April 23, 2022

Holy Friday Afternoon
Apokathelosis 18