Tsipouro Mezzedes Night – April 29, 2022

Tsipouro Mezzedes Night at Panaghia of Island Park as we celebrate the feast of Saint George.
Tsipouro Mezzedes Night 30